Obowiązek informacyjny

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Jeżeli jesteś członkiem bądź wolontariuszem Stowarzyszenia, administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Rehabilitacji Społecznej „Bo mogę!” z siedzibą w Tarnobrzegu (39-400) przy ul. Kopernika 8/18, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd Rejonowy w Rzeszowie – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) dnia 08.08.2018 r. pod numerem KRS 0000743828.

Jeżeli wyraziłeś nam zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej bądź na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych, administratorami Twoich danych jest Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Rehabilitacji Społecznej „Bo mogę!”.

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Rehabilitacji Społecznej „Bo mogę!”, możesz napisać maila na adres stowarzyszenie.bomoge@gmail.com bądź za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej pod adresem www.stowarzyszeniebomoge.pl.

Jakie jest źródło pozyskiwania moich danych?

Co do zasady większość danych podajesz nam dobrowolnie sam.

Jaki jest zakres przetwarzanych przez Stowarzyszenie „Bo mogę!” moich danych osobowych?

Jeżeli jesteś członkiem Stowarzyszenia bądź wolontariuszem, potrzebujemy Twoje: imię (imiona), nazwisko, seria i numer dowodu osobistego, data i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail. Te dane podajesz nam wypełniając Deklarację członkowską. Są one niezbędne do rzetelnego prowadzenia dokumentacji Stowarzyszenia, zgłoszeń dokonywanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, zawierania Porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych.

Do wysyłki komunikacji marketingowej potrzebujemy Twojego adresu e-mail lub numeru telefonu, możesz również zostać poproszony o podanie swojego imienia – wtedy będziemy mogli w odpowiedni sposób personalizować nasze komunikaty. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych obejmuje wszelkie informacje jakich nam udzieliłeś podczas współpracy ze Stowarzyszeniem „Bo mogę!”. Mogą to być np. Twoje dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, wiek, miejscowość).

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?

Jeżeli jesteś członkiem Stowarzyszenia bądź wolontariuszem, podajesz nam swoje dane w celu realizacji zadań statutowych, zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).

Możemy kierować do Ciebie komunikację marketingową dotyczącą działalności Stowarzyszenia „Bo mogę!”, taką jak w szczególności oferty, informacje o usługach, wydarzeniach przez nas organizowanych czy artykuły o tematyce prozdrowotnej. W zależności od Twojej decyzji, możemy wykorzystywać do tego Twój adres e-mail – wtedy wysyłamy komunikację na Twoją skrzynkę poczty elektronicznej lub/oraz numer telefonu – wtedy możesz otrzymywać od nas sms, mms czy połączenia przychodzące. (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 PrTel w zw. z art. 10 ust. 2 uśude)

Możemy przetwarzać dane dotyczące Twojej osoby pozyskane w trakcie współpracy ze Stowarzyszeniem „Bo mogę!” w celach marketingowych, np. poprzez ich analizę oraz wiązanie z innymi informacjami o Tobie. Celem takiego przetwarzania Twoich danych jest przede wszystkim dostosowanie kierowanych do Ciebie komunikatów do Twoich potrzeb. (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, Twoje dane mogą być przekazywane następującym grupom odbiorców:
– dostawcom usług zaopatrujących Stowarzyszenie „Bo mogę!” w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych);
– dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Stowarzyszenie „Bo mogę!” w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, księgowości),
– dostawcom usług wspierających Stowarzyszenie „Bo mogę!” w obszarze marketingowym (agencje reklamowe, firmy realizujące wysyłkę sms oraz e-mail).

Czy moje dane osobowe przekazywane są poza Unię Europejską?

Twoje dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) lub do organizacji międzynarodowych.

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

Jeżeli wyraziłeś nam zgodę na przetwarzanie danych jako członek Stowarzyszenia, wolontariusz bądź w celach marketingowych, przetwarzamy Twoje dane od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. W przypadku rezygnacji z członkostwa bądź wolontariatu, dane są archiwizowane i przestają być przetwarzane z dniem złożenia pisemnej rezygnacji bądź z chwilą wygaśnięcia obowiązku prawnego.

Jako członek Stowarzyszenia lub wolontariusz, upoważniasz Stowarzyszenie „Bo mogę!”, bez jakiejkolwiek rekompensaty, zarówno podczas wykonywania świadczeń, jak i w dowolnym czasie po ich zakończeniu, do używania i udzielania w celach niekomercyjnych, bezterminowej licencji innym, swojego wizerunku, nazwiska, głosu, słów do nagrań telewizyjnych, radiowych, dla potrzeb filmu, prasy lub nagrań dla innych mediów i w każdej innej formie, dla celów promocji i propagowania celów i działalności Stowarzyszenia „Bo mogę!” i/lub wykorzystywania do zbierania funduszy na wsparcie tych celów i działalności.

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Jeżeli wyrażasz wolę włączenia się w działalność statutową naszej organizacji jako członek lub wolontariusz, czynisz to dobrowolnie, a Twoje dane są dla nas niezbędne m. in. do celów rachunkowych oraz prowadzenia dokumentacji wolontarystycznej. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową przyjęcia Cię do grona członków lub wolontariuszy Stowarzyszenia „Bo mogę!”.

Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach czy udziału w świadczeniach. Wyrażenie którejkolwiek ze zgód marketingowych również odbywa się na zasadzie dobrowolności. Oznacza to, że odmowa ich udzielenia nie uniemożliwia skorzystania z usług administratora i jednocześnie masz prawo do odwołania wyrażonej nam zgody w dowolnej chwili. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami poprzez stronę internetową bądź adres e-mail.

Jakie mam prawa?

Jako administratorzy Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Stowarzyszenia „Bo mogę!” sprzeciwu związanego z przetwarzaniem Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami poprzez stronę internetową lub adres e-mail. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Możesz poprosić o usunięcie danych osobowych, jeżeli wystąpi jedna z przyczyn wymienionych poniżej:
– dane nie są już wymagane do celów, w których zostały zebrane lub przetworzone w inny sposób,
– chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych i nie istnieją żadne inne podstawy prawne przetwarzania,
– sprzeciwiasz się przetwarzaniu danych osobowych i nie istnieją żadne nadrzędne uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciwiasz się przetwarzaniu danych osobowych do celów marketingowych;
– dane osobowe zostały pozyskane lub przetworzone bezprawnie,
– dane zostały zebrane w oparciu o zgodę wyrażoną przez dziecko.

 

Skip to content